A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Délmagyarország - dm_1921_02_01_1p.txt

Telefon-ankét a Kereskedelmi és Iparkamarában.

SZEGED, január 31. (Magyar Távirati Iroda )
A Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara a Szegedi Lloyd-Társulat, a Szegedi Kereskedők Szövetsége, a szegedi bank, kereskedői és iparos körök bevonásával a telefon ügyében népes nagygyűlést tartott vasárnap délelőtt a kamara nagytermében. Az értekezlet egészen megtöltötte a kamara nagytermét, amelyen az érdekelteken kivül jelenvoltak dr. Kószó István nemzetgyűlési képviselő, dr. Somogyi Szilveszter polgármester, dr. Bottka Sándor rendőrfőkapitány, dr. György Endre posta- és távirdaföigazgató.

Az értekezletet Wimmer Fülöp kamarai elnök nyitotta meg, majd dr. Landesberg Jenő kamarai titkár ismertette ezután és elfogadásra ajánlotta a kamara vezetőségének határozati javaslalát. A Szegedi Kereskedelmi és Ipar-kamara a szegedi telefon-központ es interurbán-központ kibővítése tárgyában a következő határozati javaslatot fogadta el:

1. Szükségesnek tartja az értekezlet, hogy a szegedi telefonközpont egy uj 600-as kapcsolótáblával szereltessék fel.
2. hajlandónak mutatkoznak a telefonállomást igénylók, hogy az uj 600-as kapcsolótábla, ugy a kábel és egyéb felszerelési költségekhez egyszeri általuk felajánlandó összeggel hozzájárulnak abban az esetben, ha a hozzájárulási összeggel szemben a kért telefonállomás az igénylők részére tényleg fel is szereltetik.
3. Szükségesnek tartja az értekezlet az interurbán-vonalak elégtelensége folytán a meglévő vonalak tehermentesitését, miért is még két vonal felszerelését nélkülözhetetlennek tartja.
4. Hajlandónak mutatkozik az érdekeltség, még pedig nemcsak az interurbánt igénylök, hogy az interurbán vonalak lefektetéséhez szükségelt felszereléshez hozzájáruljanak.
5. Kimondja az értekezlet, hogy addig, mig a szükséges telefonvezetékek lefektettetnek, mellékállomások létesítése által könnyittessenek a hiányon.
6. A szükséges előmunkálatok, a tárgyalások, az igénylők összeírásának megejlése céljából az értekezlet a kamarát bízza meg, amely az ügy előrehaladásához
képest szükebbkörü bizottság tárgyalása alapján állapítja meg a felszereléshez szükséges hozzá járulási összegek mérvét.
A javaslatot többek hozzászólása után elfogadták.
A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1920   <<   1921   >>   1922
Home
Delizsánsz.