A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Békés - bekes_1897_02_28_38p.txt

Hírek

Az arad-békési telefon összeköttetés létesítése ügyében nehéz akadály merült fel.

Dr. Fábry Sándor alispán ugyanis azon nézetből kiindulva, hogy Békésvármegyének Arad várossal való könnyű érintkezése első sorban Arad város forgalmának növelését és kereskedőinek anyagi gyarapodását eredményezi, megkereste az aradi kereskedelmi- és iparkamarát, hogy hasson oda, hogy Arad város az összekapcsolás költségeihez méltányos összeggel hozzájáruljon és hogy az aradi kereskedők körében minél több előfizetőt gyűjtve, a terv megvalósítását ezzel is megkönnyitve. A kamara válaszában kijelenti, hogy a megkeresésnek nem tehet eleget, mert az összekapcsolás nem képezi Arad város, illetőleg az aradi kereskedők oly nagy érdekét és oly égető szükségletét, hogy annak létesítése végett a város, mint ilyen, vagy a kereskedelmi érdekeltség megterhelhető lenne.

"A kamara - úgy szól a válasz - mikor a mozgalmat megindította, a békésmegyei kereskedelem java érdekében vélt eljárni, mert tudatában van annak, hogy az összekapcsolás nem Arad város, de Békésvármegye forgalmának fellendítésére szolgál." Mindenesetre különösnek találjuk, hogy épen az összekapcsolás eszméjét kezdetben leginkább pártoló kereskedelmi- és iparkamara, mely épen úgy szaktestülete Békésvármegyének, mint Arad városnak is, ily rideg álláspontra helyezkedik és a közös jó létesítése helyett felcsap Arad város védőjének, megtagadva még a tárgyalások közvetítését is. Különös pedig ez akkor, midőn vita tárgyát nem is képezheti, hogy egy arad-békésmegyei telefon szolgálhat a békésmegyei kereskedők és közönség kényelmére a közvetlenebb és gyorsabb érintkezésre, de anyagi előnyöket első sorban és csaknem kizárólag az aradi kereskedők részére biztosit, kikkel egy egész vármegye fogyasztó közönsége jut közvetlen összeköttetésbe, mely összeköttetést szükségleteinek aradi kereskedőktől való beszerzésére bizonyosan fel is használ.A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1896   <<   1897   >>   1898
Home
Delizsánsz.