A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Békés - bekes_1897_06_06_109p.txt

TÁRCZA

Egy magyar találmány.

(A Telefon Hirmondó)

A legújabb idők korszakalkotó találmányai között, a melyek az emberi szellem diadalát hirdetik, előkelő, sőt mondhatni domináló pozicziót foglalnak el a távolságok elenyésztetését czélzók: a vasút, a táviró, a telefon. Ezek éreztetik áldásdús hasznukat legáltalánosabban és legközvetlenebbül az emberiséggel, s ezek váltak aránylag rövid idő alatt legnépszerűbbekké.

- A vasút, a táviró, a telefon azok a találmányok, a melyeknek köszönhetjük azt, hogy ez a fogalom: távolság, lényegesen veszített jelentőségéből. A keleti express vonat rövid órák alatt száguld át Európán, a kábel táviró szinte hihetetlenül rövid idő alatt közvetíti telegrammjainkat Amerikába, vagy Ausztrália számára s csak nehány hét kérdése, hogy megnyíljék a Budapest-Berlini telefon vonal.

- És csodálatos az, hogy az emberek a 19-ik századnak ezeket a nagy vívmányait mennyire gondolkodás nélkül használják. A luxus vonat utasa nem is tudja elképzelni, hogy valaha utazás "gyors" kocsin is, a Budapestről telefonon bécsi barátjával diskurálgató pedig bizonyára nem gondol arra, hogy egy évtizeddel ezelőtt, még nem volt meg az a szál drót, a melyen olyan szépen beszélgethetünk a bécsiekkel, S egyik sem gondolja meg, hogy mennyi fejtörésbe, mennyi munkába került az, míg egy-egy zseni megajándékozhatta embertársait a vasúttal, a távíróval, a telefonnal.

- De éppen az a körülmény, hogy a publikum olyan hamar megszokta a használatukat, bizonyítja azt, hogy mennyire életszükségletet pótoltak.

- Így van Budapest közönsége a telefon intézkedésével, a Telefon Hírmondóval, ezzel a világon egyedül álló magyar találmánynyal is, Robida és Bellamy írtak fantasztikus regényeikben valami olyan csodáról, a mely muzsikál meg felolvasásokat tart az előfizetőnek, a kinek a szobájába ennek a drótjait bevezetik. De ez az igazán élénk fantáziával megáldott írók is csak a 20-ik század regényének hitték e csoda megvalósítását. S ime, itt Budapesten, a sokáig barbárnak tartott Magyarország fővárosában akadt egy magyar ember, Edison méltó tanítványa, Puskás Tivadar, a ki - nem törődve a gunyolódókkal és szkeptikusokkal, még a 19-ik században megvalósította ezt a csodát. Alig egy pár esztendeje, hogy Puskás emberei a beszélő újság első sodronyait kifeszitették a főváros utczáin s ma már minden úri család lakásának falán ott függ a Hírmondó két kagylója és az előfizetők száma meghaladja a 6000 et. A budapesti közönség pedig - a melynek valóságos életszükségletévé lett - annyira megszokta a Telefon Hírmondót, mintha a Telefon hangmegosztásának elve mindig ismeretes lett volna. Megszokta a publicum annyira, hogy ma már fölöslegesnek találja dicsérni s legfeljebb a kritizálásra keres alkalmat.

- Az a hir azonban emóczióba hozta a fővárosiakat is, hogy a Telefon Hírmondó nem kisebb dologra készül, mint a vidékre való kiterjeszkedésre. Igen, e magyar vállalat intézősége komolyan foglalkozik azzal a tervvel, hogy hálózatát összekapcsolja a vidék nagyobb városaival s ezzel országos vállalattá alakuljon át. Kísérletek is történtek már ez irányban s Arad és Szeged lakói végighallgatták a Telefon Hírmondó egy-egy hangversenyét. Hogy ezek a kísérletek milyen fényesen sikerültek, annak illusztrálására álljon itt a következő nehány sor, a mely a kísérletek után egy vidéki lapban jelent meg : "A kitünően sikerült próba felejhetlen lesz az előtt a társaság előtt, a mely közel két óra hosszat állott igézete alatt a modern találmányok legmeglepőbb és legbámulatosabbának: a Telefon Hirmondó-nak. Oly tisztán halhattuk az opera előadását és a hangversenyt, hogy ezzel szemben a "nil adminari" elve megszűnik. Ezt meg kellett csodálnunk."

- Ilyen lelkesedéssel fogadják a vidékiek annak a hírét, hogy a Telefon Hírmondót hozzájuk elvezetik.

- A kísérletek után most már bizonyos, hogy a Hírmondó, a mint Budapesten 612 kilométer hosszú vezetékén 6300 előfizetőnek igényeit tudja kiszolgálni, úgy képes lesz több - az ország nagyobb városaiba elfutó - vezetéket kielégíteni. A kérdés technikailag meg van oldva.

- Nem olyan kicsiny dolog az, ha a Budapesten kimondott szó, az itt elhangzott zene egyszerre csendül meg az ország minden részében. Minden uj oszlop, a mely továbbra viszi a Hírmondó sodronyát, egy-egy ujabbi közvetítője lesz a magyar művelődésnek. Terjeszti a magyar szót, magyar zenét.

- A vidék értelmisége rá is jött arra, hogy e közhasznú vállalat anyagi hasznát és értelmi fellendülését fogja előmozdítani A vidék együtt fog élni Budapesttel, mert a nagy események, a melyeknek hírét a Telefon Hírmondó sodronyai szétviszik, egyszerre keltenek majd hatást a fővárosban és a távoli részekben.

- Kiváló szolgálatokat tehet a Hírmondó, ha valamely tév és hir dementálasáról lesz szó. Kezére járhat a hatóságoknak bűntények felderítésénél, bűnösök kézrekeritésénél. A bűntények részleteiről, tettesek személyleirásáról általa értesült leghamarabb a közönség és segédkezet nyújthat a rend őreinek.

- Tény az is, hogy gyakran egyesek, vagy vállalatok nagy veszteségei kerülhetők el az által, hogy az ország minden részében egyszerre kap hiteles értesülést mindenki. Általánosan ismeretes dolog, hogy a vidéken csak nagyobb czégek, vagy egyes spekulánsok kapnak Budapestről üzleti, főleg tőzsdei ügyekben távirati értesüléseket. A jól értesült spekulánsok azután igyekeznek a közönséget kihasználni. Az sem ritka eset, hogy a vidéki üzletember budapesti megbízottja spekulácziónak esik áldozatul. Ezeket a bajokat mind orvosolja a Telefon Hírmondó.

- Ennek segélyével egy időben és pedig a távirati útnál is sokkal gyorsabban értesülnek budapestiek és vidékiek mindarról, a mi az üzlet, a kereskedelem körébe vág, legyen az termény, érték, vagy vállalat, a melynek részvényei a budapesti, esetleg külföldi tőzsdéken jegyeztetnek.

- A Telefon Hirmondó kiterjeszkedésétől a napi sajtó örvendetes fejlődése is várható. A közönség fokozott érdeklődéssel fogja várni azt a hírlapot, a mely részletes tájékozást nyújt azokról az eseményekről, a melyekről a Hirmondó rövid, távirati stílusban előadott hire alapján már értesült. Főleg a vidéki lapoknak lesz jó a szerkesztőségükbe bevezetett beszélő újság. Ettől fogják kapni leggyorsabb tudósításaikat.

- És mennyi - elöttünk eddig még ismeretlen - szórakozásban lesz része a vidékieknek ezentúl. Kemény téli időkben, mikor gyakran a vasúti összeköttetés is megszakad, a Hirmondó sodronya lesz az egyetlen szál, a mely a félreeső várost a világhoz köti. De ez aztán hatalmas szál lesz. Mi mindent fog ez magával vinni. Nappal pontosan megállapított napirend szerint beosztott hasznos és érdekes híreket, este pedig operaházi előadásokat. Igen, az ország egyetlen dalmű színháza, a budapesti operaház, ez időtől kezdve decentralizálódik. De nemcsak a klaszszikus operazenét, hanem esetröl-esetre a népszínház könnyed operettjeit is elviszik a Hirmondó vezetékei s e két színház premiereit a vidék ugyanakkor élvezni, a mikor Budapest. - Színházi előadásukon kívül még katonazenében, czigánymuzsikában és egyszer-másszor házi hangversenyekben is gyönyörködhetnek az előfizetők, ez utóbbiakon a főváros első művésznői, művészei és írói közvetlenül a Telefon Hírmondó hallgatói számára énekelnek, zenélnek, vagy legújabb müveiket olvassák fel.

- Mindezeket az előnyöket nagy mértékben fogja észrevehetővé tenni a riadó jel. Sok kísérletezés után a Hírmondó műszaki osztályának sikerült kitalálni egy olyan jelző készüléket, a mivel a szerkesztőség figyelmeztetheti a publikumot, egy-egy nagyobb fontosságu eseményre, a miről épen akkor ad hirt a beszélő újság. Szükséges volt ez azért, mert a közönség nem ülhet szakadatlanul a Telefon Hírmondó kagylóinál s így talán éppen azt mulasztaná el a nap történetéből, a mi a legfontosabb. - A riadójelet használja fel a vállalat a pontos idő jelzésére is. Reggel 9, délben 12 és este 7 órakor mindig megszólal a riadójel éles hangja és tizedmásod percznyi pontossággal tudatja a meteorológiai intézet által megállapított időpontot. Ez az intézkedés elejét fogja venni annak a régi mizériának, hogy az órák mindenütt máskép és pontatlanul járjanak.

- Hasznos es szórakoztató tehát egyaránt a Telefon Hírmondó, a miről - úgy hisszük - nem sokára lesz alkalma meggyőződni a vidék közönségének. És ha az országban szerte kiépül a Hírmondó hatalmas hálózata, ez ismét oly dolog lesz, a melyre a külföld előtt (a hol efélé még sehol sincs), büszkén hivatkozhatunk, mint rohamos haladásunk egyik erős bizonyítékára. Nincs is már messze az az idő, a mikor a vidék is egészen természetesnek fogja találni, hogy az egy központban elhangzott felolvasást vagy zenét az ország legkülönbözőbb részeiben egyszerre ezren meg ezren hallgathassák. A Telefon Hírmondó is arra a sorsra fog jutni, a mire a többi nagy korszakos találmány : a vasút, a táviró és a telefon - megszokják és nélkülözhetetlenné válik.

P. Magyar Elek.
A cikk eredeti linkje...... 1. 2.
Home
1896   <<   1897   >>   1898
Home
Delizsánsz.