A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Vasárnapi Ujság - vu_1897_01_17_35p.txt

A BUDAPESTI POSTA.

Még a fővárosi emberek közül is nagyon kevésnek van arról fogalma, hogy mily óriási a budapesti posták forgalma, kivált karácsony és új-esztendő táján, midőn pár rövid nap alatt roppant mennyiségű mindenféle küldeményt kell kézbesíteni vagy a világ minden sarka felé szétküldeni s milliónyi levelet, levelező-lapot, pénzt, értéktárgyakat a czímzettekhez eljuttatni. És hogy mindez mégis zavartalanul, a legszebb rendben végbe megy, az a hivatalnokok szorgalmán s buzgalmán kivűl, postánk kitűnő szervezetének köszönhető. Bizonyára nem lesz azért érdektelen, ha a fővárosi posta szervezetéről, belső kezeléséről néhány ismertető adatot közlünk.

         

         

1. A levélposta-továbbító osztály.

Ha éjjeli időben a Koronaherczeg-útczában járunk, mindig szemünkbe ötlik az a hatalmas palota, kivilágított ablaksoraival, melyet a Koronaherczeg-, Gránátos- és Zsibárus-utczák környeznek. De nappal is megragadja figyelmünket ez a szép palota, melynek rajzát a Zsibárus- és Gránátos-utczák sarkáról fölvéve, úgyszintén a Zsibárus-utczai főkapuját mai képeink tüntetik fel.

Ez az épület a királyi főposta.

Sietséggel jön-megy ott a közönség, sürög-forog a sok hivatalnok és alkalmazott, nyüzsögve robognak ki és be a postakocsik, pedig a főposta csak felvételi szolgálatot teljesít és csak levélpostai küldemények kézbesítésével foglalkozik és kivüle a székes főváros területén még 45 postahivatal, illetőleg távirdával egyesített postahivatal áll a közönség rendelkezésére.

A faltisztből és szolgából áll, kik Józsa Lajos posta-és távirdafőfelügyelő vezetése alá vannak rendelve. Egyik legérdekesebb osztálya a főpostának a levélposta-továbbító osztály. Itt legterhesebb a szolgálat. Itt a sürgés-forgás, a jövés-menés soha sem szűnik meg. Mint méhkasban rajzik a sok postai alkalmazott; mégis e bábeli zűrzavarban kinek-kinek megvan a maga kiszabott teendője ; egyik a másik kezére játszik, úgy, hogy az az óriási levél- és hirlaphalmaz mentől hamarabb osztályozva van s útban rendeltetése felé, hogy helyet adjon újabb szállítmányoknak.

         

A továbbító osztálynak az a feladata, hogy a székes főváros területén föladott, nemkülönben a Budapesten átmenő közönséges és ajánlott levelezést útirányok, vonalak, rendeltetési helyek szerint szétosztva továbbítsa,  valamint a szélrózsa minden irányából Budapestre szóló közönséges és ajánlott leveleket átvegye és kézbesítésre
előkészítse.

Nem csekély feladat ez, ha figyelembe veszszük, hogy a székes főváros területen 528 levélposta 10 osztályra oszlik és személyzete 934 egyénből és pedig 250 tisztviselőből és 684 gyűjtő szekrényből 60 szolga naponként tízszer, mintegy 70,000 levelet gyűjt, továbbá, hogy ez az osztály évenként mintegy 3 millió ajánlott levelet közvetít, miből csak magán a főpostán évenként mintegy 1.000,000 darabot adnak föl. (Egyik képünk a főpostahivatal földszinti folyosójának levélposta-feladási részét tünteti föl, a hol számos nőhivatalnok gondoskodik a levelek fölvételéről.)

         

A levelek bizonyos részét azonban a helyi fiókhivatalok nem a továbbító osztályba, hanem közvetlenül a mozgópostákhoz küldik ; kiváltképen áll ez a hírlapokra nézve, melyeket úgyszólván az indulás perczében kinn a pályaudvarokon szoktak a mozgóposta - kocsikba lázas sietséggel bedobálni.

A továbbító osztály a főpostapalotának majdnem egész első emeletét elfoglalja. Termei, melyeknek egyikét képben is bemutatjuk, villamos és gázvilágításra, légfűtésre vannak berendezve, víznyomású és kézi felhuzógépekkel ellátva, azonkívül sínekkel úgyszólván behálózva, melyeken tolókocsik gördülnek s fordító korongok segélyével keresztül és kasul szelik az egész teremsort.

A szolgálat itt folytonos, éjjel-nappal egyformán tart. Egyik csoport a továbbítandó leveleket vonalakra, útirányokra csupán nagyjából osztja szét; - onnan a levelek rendeltetési helyek szerint leendő szétosztásra az illető vonalakat kezelő tisztviselők kezeibe kerülnek. Midőn pedig elkövetkezik az indítás ideje, a rendeltetési helyek szerint már teljesen feldolgozott anyag kötegelve, csomagolva, 50-80 kilós zsákokba halmoztatik és a megfelelő közlekedő mozgópostának elszállítás végett átadatik.

Az osztály naponként 60 ilyen "levélzárlatot" indít, úgy, hogy az egyik vonal indítása alig van még befejezve, már is ugyan azon fiókokban újabb és újabb levélhalmaz gyűlik össze a legközelebbi indításra.

A továbbítandó ajánlott levelek kezelése természetesen nem megy ily simán, ugyanis ezek is útirányok, vonalak, rendeltetési helyek szerint osztatnak szét, de azonkivűl ezeket még el kell könyvelni s rovatolni is.

A továbbító osztályban 103 tisztviselő, 210 altiszt és szolga van beosztva, a kik 3 csoportban felváltva tesznek éjjel és nappal szolgálatot. Ezen osztály Traversz István posta- és távirda-felügyelő vezetése alatt áll.

A továbbító osztálylyal szerves kapcsolatban van a levélleadási osztály, mely a székes főváros IV-IX. kerületébe szóló összes közönséges és ajánlott levelezést kézbesíti a hivatalos levelek, továbbá a fiókbérlők levelezésének kivételével. Azonkivűl még a budapest-vári és a budapest-vizivárosi I. számú posta- és távirdahivatal is kézbesít levélpostát.

Mihelyt valamely irányból a posta beérkezik, az anyagot tartalmazó "zárlatok", apályaudvari "járatok" utján a továbbítóba vitetnek. Itt a zárlatokat felbontják, a helybe szóló leveleket a hely és kelti bélyegző lenyomatával ellátják és a szerint osztják szét, a mint a levelek a hivatalból viendők el, avagy a levélhordók által kézbesítendők.

Az ajánlott levelek azonfelül még kézbesítő könyvekbe is beíratnak, melyekben a czímzet-tek az átvételt elismerik.

A székes főváros balparti része 127 kézbesítő kerületre van felosztva, melyekben 374 levélhordó napjában 8 ízben kézbesíti a levelezést.

A kézbesített ajánlott levelek évenként mintegy kétmillió darabot tesznek, közönséges levelet pedig naponta átlag 100,000 darabot kézbesítenek.

Egyik képünk a levélhordók termét ábrázolja, a mint. a levélhordók egyik csoportja épen a házszám szerinti sorba szedésével foglalkozik.

Felemlítjük még itt, hogy a levéltovábbító osztályban 6 tisztviselő naponta egyébbel sem foglalkozik, mint a helytelenül, elferdített helynevekkel, vagy elégtelenül czímzett levelek rendeltetési helyének kitalálásával, megállapításával. E működés közben nem ritkán a legnehezebb, mondhatni bámulatos feladattal állnak szemközt ezek a derék talányfejtők; mégis a leveleknek elenyészően csekély része az, melynek rendeltetését ily módon meg nem fejtenék.

2. A kézbesítő postahivatal.

Hosszú kocsisor robog ki napjában kétszer a keleti pályaudvar szomszédságában levő Ver-seny-útcza felől, végig a Kerepesi-úton. A kocsik szakasztott egyformák, a bakon egyenruhás altiszt ül a postalegénynyel. A főbb elágazási útczákban egy-egy kocsi elválik a menettől és saját kerületébe tér be.

Ezek a kocsik az u. n. kézbesítő kocsik.

Már a nyolczvanas években oly nagy lett a főváros területén kézbesítendő csomagok, pénzeslevelek és postautalványok szaporodása, hogy a főposta-palota helyiségei elégteleneknek bizonyultak a forgalom végrehajtására.

Ujabb helyiségekről kellett tehát gondoskodni, így egy időre a csomagok leadása a Bostély-útczában a Károly-kaszárnyában húzódott meg.

Azonban a bajon ezáltal csak ideig-óráig volt segítve, mert a szolgálat más ágai is rendkívül megnövekedtek. Így létesült a Verseny-útczában, az u. n. postakezelési épület, mely 2770 négyszögöl területen mintegy 300,000 frt költséggel épült.

Tetszetős stílusú hatajmas épület ez, mely a pályaudvar felőli részen, de azon oldalokon is, a hol a csomagok le- és felrakatnak, fedett perronokkal van körülvéve, azonkívül 1770 négyszögöl területű külső udvara és két hatalmas üvegtetőzettel fedett belső udvara van.

Ezen épületben van elhelyezve a kézbesítő postahivatal, a keleti pályaudvari mozgópostafőnökség, a rovatoló postahivatal és a nyomozó postaliivatal. Azonkívül van az épületben statisztikai hivatali, fővámhivatali, fogyasztási adóhivatali és fémjelző hivatali kirendeltség, mely utóbbiak a postaküldemények elvámolását, fogyasztási adóval terhelését, fémjelzését, stb. ott a helyszínén végzik, úgy, hogy a küldeményt minden további utánjárás nélkül, elvámoltan, fémjelzetten, stb. kézbesíthetik a czímzettnek lakásában.

A kézbesítő hivatal ismertetését választván feladatunkul, annak munkakörét a következőkben foglalhatjuk röviden össze.

Minden olyan csomag, pénzeslevél, vagy postautalvány, meiy bárhonnan a főváros területére szól, a kézbesítő hivatalhoz küldetik. Ott történik azoknak átvétele a beérkező mozgópostáktól, ott dolgozzák azokat fel, a mi abban áll, hogy a küldeményeket darabról-darabra számba veszik, elkönyvelik, ha kell, elvámoltatják, a kézbesítési díjakat és a netáni portót kiróják, azután a küldeményeket kézbesítő kerületek szerint szétosztják s kézbesítő könyvekbe (ívekbe) bevezetik, a kézbesítőknek az utalványok kifízethetésére pénzkészletet adnak, stb. stb.

A székes főváros 100 csomagkézbesítő kerületre van osztva. Mindegyik kézbesítő kerület egy-egy altisztre (vagy értelmesebb szolgára) van bizva ki a maga kerületében a küldeményeket házhoz viszi, illetőleg az utalványozott összegeket nyomban ki is fizeti.

A hivatali helyiségben 6 átvételi terem van, melyekben a csomagok, útirányok szerint elkülönítetten kezeltetnek; azonkívül van ott egy körülbelül 40 méter hosszaságú tágas terem, melyben minden kézbesítőnek külön rekesze van.

Ezen rekeszekbe teszik be az illető kézbesitő-kerületbe szóló csomagokat, melyeket mindegyik kézbesítő onnan rakat fel a maga kocsijába, mely czélra a kézbesítő kocsik hátuljokkal mind a fedett perron felé sorakoznak.

Ilyen kézbesítő kocsi a tartalékkal együtt 110 van. Ezen kocsik hátsó ajtaja embermagasságú, hogy oda a kézbesítő beállhasson és a csomagokat kiemelhesse.

A kézbesítő szolgálatra 100 altiszt (és szolga) van beosztva, - a kocsikhoz 101- kocsis, 130 ló áll folyton rendelkezésre. A kocsisok, - illetőleg az egész istálló-szolgálat felett az ügyeletet egy lovászmester gyakorolja.

         

Ez azonban a kézbesítésnek csak végrehajtó része, mert a belszolgálatot 108 tisztviselő és 93 altiszt (szolga) végzi. Ezeknek kezei közül kerül ki feldolgozva a kézbesítendő anyag.

A tisztviselők (és szolgák) ezen csoportja illetőleg az egész kézbesítő hivatal Löw Róbert posta- és távirdafelügyelő vezetése alatt áll.

Hogy fogalmat alkothassunk arról, hogy az itteni személyzetnek mily roppant forgalmat kell legyőznie, felemlítjük, hogy ezen épületből 1896-ban 1.902,296 csomagot, 284,422 pénzeslevelet, 2.433,707 postautalványt kézbesítettek és hogy a kifizetett utalványok összege 69.006,588 frt 80 krt tett.

És ezen forgalom évről-évre emelkedik. Érdekes megemlíteni, hogy 1896-ban deezember 24-ikén 28,000 csomagot, pénzeslevelet és postautalványt kézbesítettek. Azonban a karácsonyi időre a kézbesítő hivatal kezelő személyzeti létszáma 451 főre volt fölemelve.

Nem érdektelenek az egyéb összegekre vonatkozó adatok sem. Az 1896. évben portóból 174,710 forint 04 kr., kézbesítési díjakból 126,746 frt 34 kr., vámdíjakból 287,704 frt 06 kr., fogyasztási adóból 32,864 frt 38 kr. folyt be itt; azonkívül beszedetett utánvétel 1.697,307 frt 64 kr. összegben.

Képeink egyike a postakezelési épületet - a Verseny-utczából tekintve mutatja be a kocsipark egy részével; másik képünk az üvegtetővel fedett udvarok egyikét szemlélteti, rakott tolókocsikat gördítő szolgákkal; harmadik képünk végűl a kézbesítők termét tünteti fel, a pénzesleveleket, utalványokat, szállítóleveleket, stb. rendező altisztekkel (szolgákkal), mielőtt kézbesítésre a kiindulhatási parancs megadatnék.

         

3. A mozgó-postahivatalok.

A mik az emberi szervezetben az erek, melyek a vérkeringést eszközlik, olyanformák a posta szervezetében a mozgóposták.

Az országban számos góczpontból, főkép Budapestről a szélrózsa minden irányában közlekednek a vasútvonalakon mozgó, illetőleg rövidebb vonalakon kalauz-posták.

Minden egyes postahivatal, akár vasút mentén eső helységben van, akár nem, - közúti, illetőleg pályaudvari helyi "járatok" utján, valamely mozgó-(kalauz) postához csatlakozik s a nála feladott leveleket és küldeményeket átadja.

Az átvett anyagot a mozgóposta menetközben dolgozza fel; ezt átrovatolásnak nevezik s abban áll, hogy a mozgópostában utazó tisztviselők, a kiinduló ponton és az útközi állomásokon hozzájuk beérkező, ezerféle rendeltetési helyre szóló leveleket és küldeményeket, útirányok, rendeltetési helyek szerint irányítják a hová szólnak, - illetőleg e czélból ismét tovább adják oly másik csatlakozó mozgópostának, mely a kivánt irányban megy tovább.

Midőn a levélposta-továbbitó osztályról szóltunk, már említettük, hogy a levélanyagnak bizonyos egy irányba szóló tömegéből "zárlatok" (levélcsomagok, levélzsákok) készíttetnek. Épen úgy történik a pénzeslevelekkel is ; azoknak is bizonyos egy útirányba szóló mennyiségéből pénzeszsákok, kisebb forgalmú hivataloktól eredőleg egyesített zárlatok készíttetnek, a melyek úgy a levél-, mint a pénzesanyagot magukban foglalják.

Az összes küldeményfajok közül csupán acsomagok adatnak át darabról-darabra a mozgópostának s a mozgóposta is csupán a csomagokat adja le darabról-darabra a rendeltetési helyen, illetőleg a csatlakozó mozgópostának, mig a küldemények minden más neméből szintén zárlatot készít.

Az egyesített zárlatok befogadására szánt zsákok igen elmés szerkezetűek. A zsák szája alatt a szövetben köröskörűi gyűrűk vannak alkalmazva, melyeken egy amerikai vaslakatnak nyelve húzható keresztül, mely egyszerű roppantásra záródik; a kulcs nyilására hártyapapir-ból készült fedőlemez jön, úgy, hogy a kulcslyukhoz csak ezen hártyapapir átlyukasztásával lehet férkőzni. Ilykép a zár mindennemű pecsételés-nél tökéletesebb biztonságot nyújt.

A zárlatokon belől kötegek vannak. Minden postahivatal köteget készít, ha egy rendeltetési helyre több levele van. Ezek a kötegek a kezelést lényegesen megkönnyítik, mert a benfog-lalt leveleket nem kell egyenként kézbe venni, hanem az egész köteget kibontatlanul lehet továbbítani.

A hirlap-kiadóhivatalok lapjaikat rendszerint már vonalak szerint irányítva, rendeltetési helyek szerint kötegelve adják át a mozgópostának, különben a pl. Czeglédre szóló hírlapokat a mozgóposta Szegedig sem birná kiválogatni a levélanyag nagy tömegéből és túlszállítás történnék.

A mozgóposták legfontosabb feladata a helyes irányítás.

Az irányítás egész kis tudomány. Alapos földrajzi ismereteket kíván; hiszen nemcsak az ország legkisebb falujának kell tudni hol-fekvését, hanem ismerni kell a legrövidebb útirányokat, a menetrendet, a vasúti és közúti csatlakozásokat, a járati összeköttetéseket és pedig java részben a külföldieket is, azon czélból, hogy a küldeményt a legrövidebb úton és idő alatt a rendeltetési hely felé lehessen terelni.

Elképzelve a küldeményeknek azon millióra menő, mindennemű faját, a melyet a mozgóposták naponként ilykép szállítanak, - könnyen fogalmat alkothatunk magunknak azon óriási feladatról és lázas munkáról, a melyet a mozgópostákon utazó tisztviselőknek, a vonatnak az egyik állomástól a másikig való rövid menetideje alatt, éjjeli világítás mellett, a vonat rázása közben, álmosan, elcsigázva végezniök kell, még pedig jó részben irásbelileg is, mert az átadás és átvétel okmányok (rovatlapok, átadójegyzékek) alapján történik.

Mindegyik mozgópostának neve van, mely a kiindulási és végpont megnevezéséből áll, azonkívül állandó számot is viselnek, pl. "Budapest-Kassa 9."; "Budapest-Brassó 16."; "Budapest-Zimony 36." stb. Visszafelé: "Kassa-Budapest 9."; "Brassó-Budapest 16.", "Zimony-Budapest 36." stb.

Ugyanezen nevet és számot viselik a mozgóposták bélyegzői is, a kelet kitételével, mely a kiindulás napjától számíttatik : igy pl. a "Budapest-Kassa" 9. sz. mozgóposta, mely a Budapestről este induló személyvonaton megy, deczember hó 31-én elindulva, ezen keltet használja egészen Kassáig, noha Kassára már január 1 -én érkezik meg.

A mozgópostahivatalok igen érdekesen vannak berendezve. A fővonalakon közlekedők két kocsiból állanak: a kezelési kocsiból és a raktár kocsiból, melyek harmonikaszerű bőrrámázat-tal és vashíddal vannak egymással összekötve. Ha a csomagok nagy száma szükségessé teszi, hogy mellékkocsik alkalmaztassanak, közönséges teherkocsikat vesznek igénybe, melyekért a posta a vasútnak külön menetbért fizet.

         

(Képünk a nálunk használatban levő mozgópostakocsik belsejét tünteti fel.)

Ezen kocsik Ganz és társa budapesti gépgyárában készültek; egy-egynek ára 9600 frt.

A kezelési kocsi belül három oldalán kisebb-nagyobb méretű beosztó fiókokkal van ellátva, melyek előtt bőrrel bevont kezelőasztal fut körül, mely nemcsak az anyag ráhalmozására, hanem az írásbeli teendők elvégzésére is szolgál, mely czélra az asztalba bemélyített tinta és porzótartók állnak rendelkezésre. (A mozgóposta tisztviselőinek legtöbbje azonban az írásbeli teendőket nem az asztalon, hanem a balkezében a testtől elállólag tartott ónlemezen végzi.) Az "okmányolás" indigó papir segélyével, egymásra illesztett rovatlapokon történik, még pedig üvegtollal vagy irónnal, úgy, hogy minden okmányból egyszerre két példány áll elő, - a kék lenyomat annak adatik, a ki az anyagot átveszi, az üvegtollal (irónnal) írt példány mint másolat a tisztviselőnél marad.

A fiókoknak egy csoportja gördülő redőnynyel és lakattal elzárható, akár csak a boltajtók. Ebben kezelik a pénzes- és az ajánlott leveleket..

A kocsi nappal a felső és oldalablakokon nyeri világítását, éjjel pedig gázzal világíttatik, mely czélra a kocsi alján két hengeralakú tartály van elhelyezve, melyek 48 órára elegendő sűrített gázt tartalmaznak.

Van azonkívül a kocsiban ruhaszekrény, fülke mosdókészlettel, stb., forgó karosszékek, a falazatba illesztett karos gyertyatartók, stb.: szénkályhával fűtik, - linóleum szőnyeggel van borítva, - ágy azonban nincsen, mert a szegény mozgópostásnak, ha 24-28 órát tölt is a kocsiban, még csak gondolnia sem lehet arra, hogy fejét pihenőre hajtsa, mert bizony az egész úton talpon kell lennie és ugyancsak dolgoznia, hogy a munkát meggyőzze.

A raktárkocsi polczokkal van berendezve, szárnyasajtókra nyilik, fűtetlen és kizárólag a csomagok beraktározására szolgál.

A mozgópostakocsiba a bejárás a raktárkocsi szárnyas ajtain történik; ugyanott adnak le és vesznek át- mindennemű zárlatot és csomagot.

Idegennek a mozgópostakocsiba belépni tilos, - mindazonáltal a kezelő kocsin alkalmazott levélgyüjtőszekrénybe közönséges és ajánlott levelek (utóbbiak vevény igényelhetése nélkül) bedobhatok, sőt a mozgó-postatisztek, netáni keresletre, pár forint értékű frankó jegyeket is - kötelesek magukkal hordani.

Minden egyes mozgópostával annyi tisztviselő és annyi altiszt (szolga) utazik, a mennyi a közvetítendő anyaghoz képest rendszeresítetten meg van állapítva. Így pl. a Budapest-Bécs közti 13. számú mozgópostában naponkínt 4 tiszt és-3 szolga utazik. (Ezenkívül még 5 más mozgóposta közlekedik Budapestről Bécsbe és vissza naponkint.)

A mozgópostával utazó tisztviselők és szolgák távollétük idejére órapénzt kapnak; a végpontra megérkezve, 24-36 órai pihenési időt élveznek, ugyanannyit a visszaérkezésnél.

Bövidebb fordulónál a tartózkodási és pihenési idő is rövidebb. Megjegyzendő, hogy az illetőknek már 1-1,1/2 órával az indulás előtt a kocsiba kell szállaniok, és megérkezéskor is esak összes anyaguk rendben való átadása után szállhatnak ki.

A mozgópostahivatalok egy - egy csoportja u. n. mozgópostafőnökségek alá van rendelve. Ilyen az országban, a budapestin kivül több van pl. Nagy-Kanizsán, Miskolczon. Temesvárott, stb. Legnagyobb a budapesti keleti pályaudvari mozgópostafőnökség (a verseny-útczai postakezelési épületben), mely Bolla Gábor posta- és távirdafelügyelő vezetése alatt áll. Ezen főnökség 300 utazó alkalmazott és pedig 131 tisztviselő és 169 altiszt és szolga fölött rendelkezik. Onnan mindennap 29 mozgóposta indul el és ugyanannyi érkezik be. E mozgópostákkal naponként 74 egyén utazik el, illetőleg érkezik vissza; órapénzek fejében a főnökség pénztára naponta 350 frtot fizet ki.

Budapesten még egy másik mozgóposta-főnökség is van, az u. n. nyugati pályaudvari, Gengely József posta- és távirdafelügyelő vezetése alatt. Ezen főnökséghez a pozsony—bécsi, az orsovai és báziási vonalakon közlekedő mozgóposták tartoznak.

Laszy Győző.A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1896   <<   1897   >>   1898