A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Halasi Ujság - halas_1897_06_20_98p.txt

Ujitás a táviró hivataloknál.

Azon czélból, hogy oly posta hivataloknál is lehessen táviratokat feladni, a hol távirdahivatal nincs, a zárt levelezőlapokhoz hasonló alakú, zárható "táviratlapok" vannak forgalomban. Ily táviratlapok kaphatók minden posta- és távirda, illetve postahivatalnál, nemkülönben a frankojegy-árusoknál darabonként 31 krajczárért s felhasználhatók a magyar korona területén bárhol. Európa bármely államába szóló táviratok feladásánál.

Azokra nézve, a kik nem távírdával biró helyeken laknak, a táviratozást ezen lapok használata megkönnyíti, mert bármily postahivatal elfogadja s a legelső postainditással küldi el a legközelebbi távirahivatalhoz express levelek módjára és díjmentesen.

Ha feladó ajánlva kívánja a zárt táviraton irt táviratot a táviróhivatalhoz elküldeni, ezért meg kell fizetnie 10 kr. ajánlási dijat.
A zárt távirat lapon irt távirat a levélgyűjtő-szekrénybe való bedobás után is feladható.

Egy ily táviratlapon minden ráfizetés nélkül fel lehet adni egy magyar korona terüteletére, Ausztriába a megszállott tartományokba, Németországba vagy Szerbiába szóló 10 szóból álló táviratot. 10 szón felül minden további szóért 8 kr. jár s ezeknek diját, a táviratlap belső oldalára ragasztandó megfelelő értékű frankjogyekkel kell leróni.

Ha a távirat cimzetje oly helyen lakik, a hol nincsen távirdahivatal, a czimben meg kell nevezni az utolsó távirda nevét, a czim előtt pedig a továbbszállitás módját, nevezetesen a belföldi forgalomban:

a) "postával", ezért dij nem jár;
b) "postán ajánlva", ezért 10 kr. dij jár;
c) "postán express", ezért 25 kr. dij jár;
d) "küldöncz fizetve", ezért 40. dij jár.

A zárt táviratlap miként való használására nézve annak külső oldalán rövid "figyelmeztetés" foglaltatik, a ki azonban bővebb tájékozást kiván, vagy ha külföldre szóló, úgyszintén ha sürgős táviratot akar feladni, vagy a választ is bérmentesiteni kivánja, ha táviratának mikor történt kézbesítéséről értesítést kiván, az felvilágosításért a postahivatalhoz fordulhat, mely azt köteles megadni.

A távirdahivatal a posta utján hozzá érkezett zárt táviratlapon irt táviratot még azon esetben is azonnal továbbítja, ha a dijak nincsenek is teljesen fedezve, feltéve, hogy a fedezetlen dij 20 kr-nál nem több és a feladó teljes czimét a táviratlap megfelelő helyén feljegyezte. Ez okból a feladónak saját érdekében áll, hogy czimét és lakását a legnagyobb pontossággal írja fel a táviratlapra.

A hiányzó dijak portómentes levelezőlap utján 10 kr. költséggel együtt a feladótól utólagosan szedetnek be.

Ha a távirat dijából 20 kr-nál több fedezetlen, vagy ha kevesebb is, de a feladó cimét fel nem jegyezte, a távirda hivatal a zárt táviratlapon irt táviratot a feladónak, illetve a beküldő postahivatalnak visszaküldi.

Elrontott táviratlapok 1 kr. ráfizetés mellett becserélhetők, az azokon felragasztott, fel nem használt frankójegyek pedig az érték 10%-ának levonása mellett épen úgy válthatók be a póstahivataloknál, mint az elrontott frankójegyek.

A cikk eredeti linkje...... 1. 2.
Home
Home
1896   <<   1897   >>   1898
Delizsánsz.