A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Délmagyarország - dm_1929_07_18_143p.txt

Változás a szegedi postaigazgatóság vezetésében
György Vilmos nyugalomban, utódja dr. Zsögön Béla

(A Délmagyarország munkatársától.)
A szegedi posta életében változás történt. György Vilmos főigazgató, a szegedi postaigazgatóság vezetője, nyugdíjba vonult s helyét dr. Zsögön Béla foglalja el, aki most kapta meg főigazgatói kinevezését.

Ez az intézmény mindössze csak néhány éves Szegeden s voltaképen Trianon révén került hozzánk, amennyiben nagyrészt a menekülésre kényszeritett nagyváradi és temesvári igazgatóságból szerveződött meg. A kiegészítést aztán a budapesti és a miskolci igazgatóságtól kapta. Magát a szervezés munkáját 1922-ben György Vilmos végezte, aki régi székely családból származik s akinek egész hivatalos működése a temesvári kerületben folyt le. Kerületi biztos is volt ott, Szegedre azonban mint igazgató került s itt érte felettes hatóságának az elismerése, amikor főigazgató lett s a szegedi postaigazgatóság vezetője.

Tipusa Győrgy Vilmos a kitűnő, lelkes hivatalnoknak s jellemzésére nem emlithetünk jobban mást, mint hogy a szegedi társadalomnak alig egy kis része ismeri személyesen. Jóformán csak az, amelyikkel hivatalosan érintkezett s amely épp ugy tiszteli benne az előzékeny, a közönség minden érdekét lelkesen felkaroló tisztviselőt, mint ahogy alantasai is csak áradozva tudnak beszélni a jó szivéről, emberségéről.

Nagy része van abban, hogy a magyar posta világhírű és tökéletességben, megbízhatóságban, gyorsaságban nemcsak kiállja a versenyt a kontinens bármelyik postájával, hanem az élükre is kerül.

Elsősorban postás volt György Vilmos, az intézmény tökéletesitője, aki minden alkalmat megragadott, hogy másoknak olyan kényelmet biztosítson, amit a nagyközönség nem is vesz észre. Az ilyen dolgokban az a megnyugtató, ami az egészséges ember közérzését is teszi: az egészség megvan, élvezzük öntudatlanul az áldásait, csak a beteg ember panaszkodik.

Épp olyan zajtalanul, feltűnés nélkül, munkálkodott György is, mint ahogy nem a nyilvánosság előtt folyik le a postaigazgatóság nagyfontosságú életműködése. Ami szabad ideje maradt a főigazgatónak, azt a családjának szentelte. Itt érte Szegeden ebben is a legsúlyosabb gyász, viruló ifjuságu asszony-lánya itt halt meg legszentebb anyai kötelességének teljesítése közben s Szegeden volt már, mikor hirét vette, hogy fivére, akinek jelentős neve volt az irodalomban is, Amerikában hirtelen meghalt.

A dupla csapás redkivüli súllyal nehezedett az érzékeny szivü emberre, aki most már attól a parányi nyilvánosságtól is visszavonult, amit addig megengedett magának. Soha a politika nem érdekelte, az egyesületi élet nem vonzotta, számára a nyilvánosságot csak egyes kartársi összejövetel jelentette, - aztán szaladt ki a természetbe, hogy a gazdaságnak, főleg a kertészkedésnek, élhessen.

Már Temesvárott is volt néhány holdnyi földecskéje, amit azért tartott, hogy természetimádó szenvedélyének hódoljon. Ezt azonban sikerült eladnia még olyan időben, amikor a románok földbirtokreform ürügye alatt nem tehették rá a kezűket. Jól sejtette, hogy Temesvárott ő maga sem maradhat sokáig, - a román posta önmagában is tökéletes annyira, hogy Aradról Nagyváradra nyolc nap alatt ér el a levél, a pénz pedig soha, - ideát vett Hódmezővásárhely mellett magának egy kis skvarkát, hogy hivatalos működésében kifáradva, mikor magára akar maradni, a sajátján gyönyörködjék a napáldozatban, a maga rózsáit szemezze.

Szegedi működéséhez fűződik a házhoz való kézbesítés újból való bevezetése, mert amint el lehetett takaritani a romokat, nyomban munkához fogott ő indította meg a telefonátalakitás, bővités nagy munkáját, amely előbb-utóbb Szegeddel is megismerteti az automatatelefont, ő kezdeményezte a Bohn-féle ház megvételét a postaigazgatóság számára, amelynek tudvalevőleg fel kellett költöznie a Leszámolópalotából. Amig különféle viharok kavarogtak a nevezetes ház körül, éles szemmel és helyes érzéssel hamarosan megszerezte ezt a város szivében lelő épületet a posta céljaira.

Most is furnak-faragnak a postán, hosszú idő óta a munkásemberek nagy belsejében s kiegészítik a hiányokat ugy, ahogy tudják, - számolva a helyzet adta körülményekkel, amennyiben a postahivatalhoz igazán nem lehet kívülről hozzátoldani semmit.

A szegedi postások nagy lelkesedéssel készülnek szeretett vezérük búcsúztatására, ami a hónap végén történik meg, amikor György Vilmos átadja hivatalát utódjának, a szintén minta-postásként ismeretes Zsögön Bélának. Az uj főigazgató egyébként szerdán Szegeden járt és bemutatólátogatásokat végzett a postahivatalokban.A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1928   <<   1929   >>   1930