A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Halasi Ujság - halas_1929_05_18_251p.txt

Kérek egy telefont!

Lapunk cikke nyomán a postaigazgatóság komoly tervekkel készül a halasi telefonmízéria megszüntetésire

Megírtuk a Helyi Értesítőben, hogy Halason elképzelhető állapotok vannak a telefont illetőleg.

Kereskedők, egyesületek és magánosok nagy számú tömegei várják már hiába évek óta azt, hogy számukra a telefont bevezessék, mert ennek hiányában már eddig is óriási veszteségek érték azokat az érdekelteket, akik telefont kértek és nem kaptak.

Megírtuk azt is részletesen és kimerítően, hogy eddig már igen sok kérvényt nyújtottak be Halasról illetékes helyre a telefon megszerzése ügyében, de ezek mind egészen érthetetlen módon süket fülekre találtak. A telefont most már évek hosszú sora óta hiába várja Halas, ahol pedig nagyon nagy hiányt pótolna a telefon.

Sem a postavezérigazgatóság, sem a postaigazgatóság nem tartotta szükségesnek, hogy ezen a nehézségeken segítsen és hogy a kultúrának ebben a minimális pontjában segítségére legyen egy harminc ezer lakosú rendezett tanácsú városnak, amely még hozzá azzal a súlyosbító körülménnyel is el van látva, hogy közvetlen a trianoni határ közelében fekszik.

A postai fórumnak ezt az egészen érthetetlen és merőben menthetetlen viselkedését a város közönségével szemben szóvátettük annak idején lapunkban és erre most a következő értesítést kaptuk a helybeli postafőnökségtől:

- Tisztelettel értesítem, miszerint b. lapjuknak azon f. évi március 30-iki számát, amelyben "Kérek egy telefont" címen a távbeszélő állomások engedélyezésének nehézségeit tették panasz tárgyává, az előttes szegedi postaigazgatósághoz annak idején felterjesztettem. A szegedi postaműszaki felügyelőség f. hó 13-án kelt E 80/1929. számú rendeletével utasított, miszerint értesítsem a t. Cimet, hogy a kiskunhalasi helyi hálózat bővítését a folyó költségvetési évre hitel hiányában a posta vezérigazgatósága nem engedélyezte, ellenben a műszaki felügyelőség a bővítési munkának a jövő költségvetési évben való engedélyezése iránt ismét felterjesztést fog tenni.

Az itt közölt átirat tehát ismét nem mond semmit.

De nem is mondhat többet, mert mint Budapestről értesültünk, az egész ügy a posta vezérigazgatóságon múlik és ennek a "jóakaratától" függ, vajon a posta - amely elvégre az állam üzlete - kiszolgálja-e.

Ez az újabb cikkünk a város közönségének érdekében, egyúttal lehetne nyílt levél báró Szalay Gábor postavezérigazgatóhoz is.

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
1928   <<   1929   >>   1930
Delizsánsz.