A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Békés - bekes_1910_07_24_297p.txt

Hírek

A telefon használata.

A kereskedelemügyi m. kir. miniszter urnak folyó évi március hó 19 én 2222. vsz. a. kelt és a "M. kir. posta- és távirda rendeletek tára" folyó évi 14. számában közzétett rendelete szerint a távbeszélő "Szabályzat" 42. pontjában foglalt ama kedvezmény, hogy az előfizető távbeszélő állomását díjtalan használatra másoknak átengedheti, csakis a helyi forgalomra terjed ki. A távolsági (interurbán, környékbeli, törvényhatósági) forgalomban, tehát az előfizető állomását az évi átalány ellenében, csakis az állomás tulajdonosa használhatja. Az ezen viszonylatokban az előfizetői állomásokról mások részéről kezdeményezett beszélgetések díjkötelesek s ezen dijakért az állomás előfizetője szavatol. Minthogy ezen rendelet értelmezésére és végrehajtására vonatkozólag több oldalról kérdés merült fel s e tárgyról egyes hírlapokban oly cikkek jelentek meg, amelyek félreértéseket idézhetnek elő, ezeknek elkerülése s a közönség tájékoztatása végett a m. kir. posta- és távirda vezérigazgatóságnak f. évi jun 22-én 7683. sz. a. kelt rendelete alapján a következőket kívánom közölni: Az a rendelkezés, hogy az előfizetői állomásokról az állomás tulajdonosán kívül mások részéről kezdeményezett távolsági beszélgetések díjkötelesek, csakis idegenekre, nem pedig az előfizető hozzátartozóira (családtagok) és alkalmazottaira (hivatalnok, tisztviselő, cseléd stb.) vonatkozik. Önként értetődik tehát, hogy a pénzintézetek, részvénytársaságok, hivatalok, vállalatok stb. részére bérelt állomásokról nemcsak maga a felelős előfizető, hanem az illető intézet, társaság, vállalat, hivatal stb, összes alkalmazottai is jogosultak az állomás használatára. Az egyletek, társaskörök, vendéglők, kávéházak és egyéb nyilvános helyiségekkel rendelkező előfizetőknél berendezett állomások használata a helyi forgalomban nincs korlátozva. Minthogy azonban ez a használáti jog a fent intézett rendelet értelmében a helyi forgalmon túl nem terjed, a távolsági forgalomban az előfizetési dij fejében beszélgetéseket ilyen állomásokról is csak maga a felelős előfizető (az egyleti megbízott, a vendéglős, a kávés stb.) és alkalmazottai folytathatnak, ellenben az egyletek, társaskörök tagjai, illetve a vendéglőkben, kávéházakban megforduló vendégek stb. részéről kezdeményezett beszélgetések díjkötelesek. Azok az előfizetők, akik e korlátozás miatt távbeszélő állomásukat a távolsági forgalomban használni nem kívánják, az ezért járó kapcsolási dij további fizetésének kötelezettsége alól a fölmondásra megállapított egy hó elteltével fölmentetnek.

M. kir. posta- és távirdaigazgatóság Nagyvárad.
A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1909   <<   1910   >>   1911
Home
Delizsánsz.