A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Délmagyarország - dm_1910_11_26_8p.txt

KÖZIGAZGATÁS

Az alsótanyai telefon.

- Megnyílt az uj hálózat.

- (Saját tudósítónktól.)
Szeged város óriási nagyságu külterületén a rendőrségi, orvosi és egyéb közigazgatási szolgálat megkönnyítése végett évekkel ezelőtt telefont létesítettek. Ebben azonban nem sok köszönet Volt, mert a kül" területi telefont csak nagynéha lehetett használni s több volt vele a mérgelödés, mint a mennyi szolgálatot nyújtott. Lázár György dr polgármester hosszas utánjárásának végre meglett az az eredménye, hogy a kereskedelemügyi kormány állami kezelésbe vette a szegedi tanyai telefont s azt az egész vonalon rekonstruálván, az alsótanyai hálózatot ma megnyitotta és a közforgalomnak átadta. Kész már a felsőtanyai hálózat is, de ennek megnyitása csak később fog megtörténni. A külterületi telefon államosítása fordulópontot jelent a szegedi tanyavilág életében. Ezentúl állandó összeköttetése lesz a tanyának a várossal s ha a telefon valahol megromlik, a szegedi posta emberei rögtön kimennek és kireparálják a hibát. Eddig azonban hetekig volt a megrongált vonal használhatatlan, mert a város vállalkozója akkor ment kí a vonalak javítására, amikor akart. Ez az állapot végre megszűnt s forgalmi zavarok csak ideig-óráig lesznek a jövőben. A szegedi posta részéről pénteken reggej Védfy főnök és Kopasz főtiszt mentek ki a közigazgatási Alsóközpontra, ahol László Kálmán tanyai rendőrkapitány fogadta őket. Az uj vonal megnyitására nagyon sokan jöttek össze a központon. Az előre megállapított időben, féltizenkót órakor, Védfy Győző felügyelő a polgármestert az Alsóközpontról a telefonhoz kérette, ki Is ott megjelenvén, Védfy felügyelő őt üdvözölte, kiemelve az uj összeköttetés jelentőségét, az alsótanyai népre való hasznát, megköszönte az uj állami létesítmény létrejövetelében kifejtett támogatást ugy a polgármesternek, mint a város közönségének; a telefont az állam részéről megnyitottnak nyilvánította s kérte a polgármestert, hogy azt a város nevében is nyissa meg. Lázár György dr polgármester a kitűnően funkcionáló telefonon keresztül az alábbi beszédét intézte Alsóközpontra:

- A szeged-alsótanyai állami telefonon elsőnek üdvözlöm az Alsótanyának szeretett és nagyrabecsült népét, az Alsóközpont derék tisztikarát s az összes külterületi állami és városi alkalmazottakat. Óhajtom, hogy az e pillanatban használatba vett s uj alapokra fektetett összeköttetés az Alsótanya népének javára s összes életviszonyainak emelésére szolgáljon. Az alsótanyai állami telefont a város közönsége részéről is ezennel megnyitom s azt a közhasználatnak átadom. A polgármester az alsótanyai állami telefon, hálózat mai megnyitása alkalmából a következő táviratot intézte Hieronymi Károly kereskedelemügyi miniszterhez:
Hieronymi kereskedelmi miniszter ur, Budapest- A szeged-alsótanyai állami telefon-hálózatnak a mai napon történt megnyitása s a közhasználatnak való átadása alkalmából Szeged város közönsége nevében mély tisztelettel üdvözlöm nagyméltóságodat s kérem fejlődő városom részére további jóindulatát. Lázár, polgármester.

- Az alsótanyai telefon a mai naptól fogva szabad, oda minden városi előfizető állomásáról lehet beszólni, összeköttetést azonban csak köz. ügyben ad a telefon-központ. A tanyai telefon beosztásáról a postaigazgatóság a következő kimutatást közli:
A szegedvárosi távbeszélő-központba bekapcsolt állomások:
városi cédulaház 934, Szeged város gyepmesteri telepe 935, szentmihályteleki régi iskola 936.
A horgosi törvényhatósági távbeszélő-központba bekapcsol távbeszélő-állomásokhoz a röszkei rendőrség; tartozik, amelynek száma 7.
A szatymazi törvényhatósági távbeszélő-központba bekapcsolt távbeszélő-állomások: szatymazi rendőrség 1, szatymazi kerületi orvos 2.
A kisteleki törvényhatósági távbeszélő-központba bekapcsolt távbeszélő-állomások: szegedfelsőtanyai rendőrség 8, csöngőlei városi tanya 9.
A szeged-alsótanyai közigazgatási központ távbeszélő központjába bekapcsolt előfizető-állomások: feketeszéli kerületi orvos 1, Zöldfásiskola 2, szeged-alsóközponti rendőrség 3, átokházai iskola 4, gátsori iskola 5, királyhalmi várostanya 6, királyhalmi kerületi orvos 7, csorvai kerületi orvos 8, rózsajárási iskola 9.

A cikk eredeti linkje...... 1. 2.
Home
1909   <<   1910   >>   1911
Home
Delizsánsz.