A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Délmagyarország - dm_1910_05_25_2p.txt

Postások Hieronyminél.

- A miniszter a fizetésrendezésről. -

(Saját tudósítónktól.) A postástisztviselők kaszinójának és a postásaltisztek és szolgák országos egyesületének népes küldöttségét vezette ma Földesi felügyelő Hieronymi Károly kereskedelmi miniszter elé.

A fizetésréndezésre, a részjutalékokra nézve voltak kérései, kérték továbbá, hogy az ötnegyedév óta üresedésben levő állásokat töltse be a miniszter és hogy a postáskaszinó beadott alapszabály-módosítását hagyja jóvá.

A küldöttség szónoka, Földesi, rámutatött az egyesületnek szociális és humanitárius tevékenységére is.Hieronymi Károly kereskedelemügyi miniszter a következő beszéddel válaszolt a küldöttségnek:

- Tisztelt Uraim, én azt hiszem, azok közt a kérdések közt, amelyeket tisztelt szónokunk fölvetett, legfontosabb a fizetésrendezés kérdése. Méltóztatnak tudni, hogy az 1910. évi költségvetésben eziránt gondoskodás történt. Sajnos azonban, az 1910. évi költségvetés az országgyűlés által ma sincs megállapítva és megszavazva. Az uj kormány a korábbi költségvetést magáévá tette és természetes, hogy mihelyt az országgyűlés összejön, a legelső kérdés és legelső tárgy, amelynek különben is döntés alá kell kerülnie az, hogy az ország pénzügyei ismét törvényes mederbe jussanak, hogy az országgyűlés megállapitsa azokat a kiadásokat, amelyeket a kormány törvény szerint tehet. Mihelyt ez megtörténik, legyenek meggyőződve, hogy én a legnagyobb és legmesszebbmenő jóakarattal fogom a fizetésrendezés kérdését azonnal aktiválni.
(Lelkes éljenzés.)

Jól tudom, minő óriási drágaság uralkodik most, amely úgyszólván hónapról-hónapra fokozódik, és ezalatt természetesen a tisztviselők szenvédnek a legtöbbet, akik állandó fizetéshez lévén kötve, nem tudják a keresetet a megélhetési viszonyokhoz alkalmazni.- Ennélfogva biztosíthatom az urakat, - hogy a fizétésrendezés mindenképen - amennyire csak lehet - a megélhetési viszonyokhoz alkalmazva fogom életbeléptetni.
(Zajos éljenzés.)

Aziránt pedig ne legyenek semmiféle kételyben, hogy a részjutalékot, amelynek az a rendeltetése, hogy a szorgalmas és takarékos tisztviselő külön élvezze a maga fáradságának jutalmát, tovább fogom fejleszteni. Azt hiszem, hogy ez igen jelentékeny segítség lesz ahoz, amit a fizetésrendezés utján el fogunk érhetni.
(Lelkes éljenzés.)

Ami a másik kérést illeti, tudniillik, hogy az országos kaszinó és az országos egyesület alapszabályszerü viszonyait rendezzem, tudom, hogy ez a kérelem már huzamosabb idő óta itt van a minisztériumban. Legyenek kegyesek azonban figyelembevenni azt, hogy ilyen országos szervezkedési kérdéseket jól meg kell fontolni és méltóztassanak tekintetbe venni azt, hogy a kérés elintézése azért is késik, mert ma mindenféle politikai feladatokkal vagyok elfoglalva. De hát most már nagyon közel állunk a választásokhoz és mihelyt azon tul leszünk, azonnal előveszem ezt a dolgot és rendezni fogom.
(Lelkes éljenzés.)

Arról is legyenek meggyőződve, hogy én azt, miszérint a tisztviselői kar saját iniciativájából humanitárius intézeteket létesít, csak örömmel vehetem tudomásul, mert mindezek a dolgok fejlesztik a testületi szellemet, amely eddig a postásokban igazán nagymértékben meg volt. Boldogult Szalay Péter barátomnak köszönhetjük azt, hogy a postások az intézet érdekét teljes szívvel-lélekkel szolgálják és minden ambíciójukkal rajta vannak, hogy a magyar posta tekintélye és jóhirneve igazán kitűnő legyen. Ami végre utolsó kérésüket illeti, az előléptetéseket, ezek meg lesznek pár nap alatt.
(Lelkes éljenzés.)

Általánosságban mondhatom, ne méltóztassanak soha az én jóakaratomban kételkedni, az mindig meg lesz.
(Lelkes éljenzés.)

Viszont az urakat arra kérem, hogy annak az intézetnek, amely közös gondozásunkra van bizva, a jó hírnevét, fejlődését mindig szem előtt tartani szíveskedjenek. A küldöttség a miniszter válaszát hoszszantartó, lelkes éljenzéssel fogadta. Ezután Kálmán Gusztáv államtitkárnál tisztelegtek, aki szintén a legnagyobb jóakaratáról biztosította a küldöttséget.

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1909   <<   1910   >>   1911