A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Délmagyarország - dm_1910_06_22_6p.txt

Telefon a hadseregben,

- Távbeszélő tanfolyam Szegeden. -

(Saját tudósítónktól.) Az idei hadgyakorlatok alkalmával érdekes ujitást vezettek be a hadseregbe. Gyakorlatokon eddig tudvalevőleg csak küldöncök révén válthattak üzeneteket egymással a parancsnokok, mig ezután telefon és távirat utján érintkezhetnek. Az eddigi módszer szerint gyalogos, meg lovas-katonákkal történt az üzenetváltás, aminek nagy hátránya volt, hogy időveszteséggel járt s a küldönc igen sok esetben eltévedt. A hadgyakorlatokon merült föl a távíró és telefon szükségessége amelynek bevezetését már néhány év előtt megkezdték. Legelőször mintegy öt év előtt a lovasságot szerelték fel a távíróval és távbeszélővel, két év előtt már a gyalogzászlóaljakat szerelték fel, majd pedig tavaly minden gyalogszázadot elláttak ilyen távíró- és telefon-készülékkel. A tavalyi hadgyakorlaton csak próbául vezették be az érdekes és praktikus készülékeket s csak az idén fogják működésbe hozni kiképzett emberekkel. A katonatiszteknek és legénységnek egyöntetű és beható kiképzésére nyitották Szegeden e hó 17-ikén a négyhetes tanfolyamot, amelyen a szegedi honvédkerülethez tartozó minden ezredtől egy-egy tiszt és három-három legény vesz részt. A tanfolyam elvégzése után a tisztek és a melléjük beosztott iskolázott legények visszamennek ezredeikhez, hogy a szükséges emberanyagot kiképezzék és magukat teljesen begyakorolják a gyors felszerelésben és a távíró- és távbeszélő-vonalak kiépítésében. A modern technika vívmányai leginkább a hadseregben hódítanak tért maguknak. A parancsnokok ezután közvetlenül érintkezhetnek a harcban levő csapatokkal, úgyszintén a községekben elhelyezett csapatokkal. Az idei hadgyakorlatok alkalmával először fogják a táviró- és távbeszélő-készüléket a hadseregben nagy mérvben és intenziven működésbe hozni. A táviró- és távbeszélő-tanfolyamon résztvesznek Szegedről: Tanheizer József főhadnagy, Peitli Aladár hadnagy, László Béla hadnagy, Bagossy István zászlós. Lúgosról: Csapó Béla hadnagy, Mészáros Elek hadnagy, továbbá Ébner Béla hadnagy Aradról, Fábry Dániel hadnagy Orsováról, Nagy Gusztáv hadnagy Szabadkáról, Héti Ernő hadnagy Újvidékről, Avesini Tivadar hadnagy Oravicáról, Horváth László hadnagy PancsovárÓl Furnér András zászlós Zomborról és Koros Henrik zászlós Versecről. A honvédtisztek naponkint nyolc órán át nagy szorgalommal hallgatják a tanfolyamot, amelyet julius hó 14-én fejeznek be. Háromszor heten-kint éjjel is tanulniok kell az uj módszert. Bán Gyula szegedi főhadnagy, aki a tulni (Ausztria) tanfolyamot végezte, mint a tanfolyam parancsnoka, nagy szakértelemmel, ambícióval tanítja a tiszteket.


A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1909   <<   1910   >>   1911
Home
Delizsánsz.