A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Délmagyarország - dm_1910_09_18_11p.txt

KÖZIGAZGATÁS

A Kállay Albert-utca aszfaltozása.

- Veszélyben a telefonszolgálat. -

Védfy Győző felügyelő, a szegedi főposta főnöke, megkereste a város tanácsát, hogy a Kállay Albert-utcát aszfaltoztassa ki, mert a lárma hátrányára van a telefon-szolgálatnak, a por pedig a telefon finom szerkezetének.

A megkeresést itt közöljük:

Az uj távbeszélő központ mult év augusztus havában a magyar királyi postaépületnek a Kállay Albert-utca felöli oldalán nyert elhelyezést. A Kállay Albert-utca kockakővel lévén burkolva, a nagyforgalmu utcában oly nagyarányú a kocsik által okozott zaj, hogy szerzett tapasztalatok szerint a legtöbb távbeszélői téves kapcsolást e miatt követi el a személyzet. Az Utcai zaj ellen védekezni nem tudunk, mert a leggondosabban elcsukott ablakok dacára a zaj hátrányai alig enyhíthetők. Ha pedig nyár idején, a rekkenő hőségben egészségi okokból az ablakokat szellőztetés céljából kinyitják, a nagy zaj mellett az ablakokon beszálló por a finom szerkezetű készülékeket ellepi és rongálja. A hátrányok enyhítésére fölszerelt villamos szellőztetőkkel a kívánt eredményt ez irányban szintén nem lehetett elérni. A távbeszélő-szolgálat pontos és biztos ellátása ma már a legmesszebbmenő közérdek s ennek nagyon számbaveendő hátrányaként jelentkezik a Kállay Albert-utca nagy zaja, melyet szerintem kellően tompítana az utca aszfaltburkolata. Tudomásom szerint a Kállay Albert-utca a közel jövőben aszfaltozandó utcák közé nincsen fölvéve. Ennek folytán az iránt keresem meg a tekintetes tanácsot, hogy a fölhozottakat figyelembe véve, a Kállay Albert-utcát szembeötlő közérdekből a legközelebb aszfaltozandó utcák közé fölvétetni méltóztatnék. Ha pedig a terepviszonyok miatt ezen utcának egész terjedelmében leendő aszfaltozása nehézségekbe ütköznék s kocsiforgalom szempontjából nem volna kívánatos, méltóztassék legalább azon hosszban, ahol a postahivatal fekszik, a kocsiutat kiaszfaltoztatni, vagy más célirányos burkolattal ellátni. Az utcának ezen a ponton már nincsen számbavehetö lejtése. A távbeszélő-szolgálatot hátráltató zaj még ily módon is tompítva lenne.

Szeged, 1910. évi szeptember hó 16-íkán.

Védfy s. k.,
hivatalfőnök.

A kérelem oly indokolt, hogy annak kedvező elintézése kétséget sem szenvedhet.
A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1909   <<   1910   >>   1911
Home
Delizsánsz.