A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Délmagyarország - dm_1910_07_23_2p.txt

Postaigazgatóság Szegeden.

- Uj postapalota épül. -

(Saját tudósítónktól.) Ami Magyarországon nem a községi közigazgatás utjain keresztül jut a megvalósuláshoz, az hamarosan megvalósul. Mily ideális ehez a közigazgatáshoz képest az állami közigazgatás. Ott az elvet nagyhamar valóságra váltják. Egy bizottsági tárgyalás és felépül egy uj postapalota, egy uj vasútállomás és egyéb nagyobbszabásu intézmény, ami a községi közigazgatás kezelésében évtizedes előkészítőmunka eredményeképen születne csak meg.

De ne bántsuk tovább a községi közigazgatást, hanem örüljünk, bogy az állami közigazgatás egyszerűsége nemsokára egy jelentékeny állami intézményhez juttatja Szegedet.

Arról van szó, hogy Szegeden uj postapalota épül. Sőt most már nemcsak szó van róla, de nemsokára munkához is fognak a kőmivesek.

A budapesti posta- és távíró-igazgatóság, melyhez Szeged is tartozik, a minap bizottságot küldött Szegedre, hogy tartson helyszíni szemlét az uj postapalota telkén. Ez a telek a Szeged-állomás épületének jobb szárnya mellett levő parkírozott terület. A kiküldött bizottság a máv. szegedi üzletvezetőségének megbizottaival megállapodott abban, hogy az uj kétemeletes postapalotát a Szeged-állomáson levő postahivataltól jobbra, a parkban építteti föl.

A Szeged-állomáson eddig postai kirendeltség működött, a Szeged 2. cimü postahivatal. Ez a hivatal 1909 november elseje óta önálló hivatal lett és Bossányi István posta- és táviró-fölügyelő személyében uj főnököt nyert. Az uj önálló postahivatal, a Szeged 2., nagyobb lesz a szegedi föpostánál, a Szeged 2.-nél. Ha ugyanis az uj kétemeletes postapalotát a Szeged-állomáson kiépitik, akkor a szegedi postai forgalom súlypontja a Szeged 2. - az uj - hivatalra esik, mert az összes kézbesítés onnan történik s a Szeged 1. hivatal, a mostani főposta kizárólag feladásra fog szolgálni.

Ilykép jelentékeny postai személyszaporitás áll elő Szegeden, mert viszont a Szeged 2. postahivatal, amellett, hogy mindennemű levél-, csomag-, pénz- és egyéb kézbesítés onnan fog történni, be lesz rendezve fölvételre, föladásra is, vagyis sokkal nagyobb lesz a forgalma, mint a mostani főpostának.

Régebben volt már szó arról, hogy a postai kézbesítést a Szeged-állomásrol eszközlik, de a terv csak most kerül kivitelre, miután a szegedi kereskedelmi és iparkamara is belátta hogy a kereskedelmi és ipari életre sokkal előnyösebb, hogyha a postai kézbesítést a Szegedállomásról látják el, majdnem két órai idöt takarítva meg ezzel.

A központi kézbesítésnek a Szeged 2. hivatalhoz való áttételét az indokolja meg a leg határozottabban, hogy a kézikocsik a vonat postakocsijából egyenesen a vasúti posta földolgozójába viszik a leveleket és egyéb küldeményeket s igy két órai időmegtakarítással lehet azokat kézbesíteni, mint hogyha azokat előbb beviszik a főpostára, ott újból földolgozzák és végre kézbesítik Ma ez még így Van s mivel nem jól van, az igazgatóság egyszerűen segít az állapoton.

Az építkezést a Szeged-állomáson még ebben az évben megkezdik. A vasúti park ültetvényeit már ki is szedték és kivitték a Szeged-Rókus vasúti állomás parkjába. Az üresen maradt parkban a földmunkák nemsokára megkezdődnek.

Itt emiitjük meg, hogy a most semmiféle postahivatallal sem bíró Szeged-Rókus állomáson még ebben az esztendőben postai kirendeltséget létesítenek, mely ugyanazt a vasúti postaszolgálatot látja el, mint eddig a Szeged 2. hivatal végzett a Szeged-állomáson.

Végül be kell számolnunk mindevvel kapcsolatban arról a hirről, amely szerint Szeged posta- és táviróigazgatóságot kap. Azt hisszük, ennek megoldása is rövid idő kérdése. A budapesti posta- és táviróigazgatóságot ugyanis ketté választják, amennyiben maga Budapest székesfőváros egészen külön és önálló posta- igazgatóságot fog kapni. A mostani budapesti igazgatóság, valamint a temesvári és nagyváradi postaigazgatóságok kerületéből kerekítik ki a szegedi postaigazgatóságot, melyre régen szükség van már.

A szegedi postaigazgatóság uj helyiséget nem is igényel. A mostani főposta épületében, mihelyt onnan a kézbesítéssel foglalkozó személyzet eltávozik, annyi helyiség szabadul föl, hogy bízvást lesz elég hivatalos helyiség az igazgatóság részére.A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1909   <<   1910   >>   1911
Home
Delizsánsz.